Established 1999

POLITYKA KLIMATYCZNA

4 lipca 2013

Konieczna rewizja - 4.07

Wiosną Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji Zieloną Księgę „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030”, a tym samym otworzyła dyskusję na temat przyszłości polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej po 2020 roku. Drugiego czerwca skończyły się konsultacje społeczne Zielonej Księgi, a na jesieni można spodziewać się pierwszej wersji projektu propozycji legislacyjnej KE. Najprawdopodobniej prace nad nowymi regulacjami w obszarze klimatu i energii zostaną sfinalizowane w kolejnej kadencji Komisji Europejskiej. Według Konfederacji Lewiatan dyskusja nad rewizją polityki klimatycznej w Unii Europejskiej jest niezbędna.

Ramy obowiązującej polityki 2020 zostały opracowane przy założeniu jednego scenariusza rozwoju gospodarczo-politycznego. Założono m.in. szybkie przyjęcie przez inne wiodące gospodarki świata równie ambitnych celów klimatycznych, a na obszarze UE – nieprzerwany wzrost gospodarczy skutkujący wzrostem popytu na energię, ale równocześnie stwarzający możliwość finansowania rozwoju OZE i innych technologii niskoemisyjnych. Rzeczywistość okazała się odmienna, a Europa bez planu B!


Polityka klimatyczno-energetyczna UE deklaratywnie oparta jest na trzech filarach: bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju. Tymczasem, cele i instrumenty zostały określone jedynie dla ostatniego z tych obszarów. Doprowadziło to do sytuacji, w której polityka klimatyczna jest nadrzędna wobec przemysłowej i może być realizowana kosztem wzrostu gospodarczego. Przywrócenie równowagi pomiędzy polityką przemysłową, energetyczną i klimatyczną jest zadaniem pierwszoplanowym przy tworzeniu ram strategii 2030.


Rekomendujemy przyjęcie pragmatycznej europejskiej polityki energetycznej. Europa potrzebuje polityki, która umożliwi krajom członkowskim wykorzystanie w bezpieczny sposób własnych zasobów naturalnych, w tym węgla i gazu łupkowego. Budowa wewnętrznego rynku energii powinna być priorytetem, a wysiłki skoncentrowane na finansowaniu i rozbudowie połączeń granicznych.


Uważamy, że Europa powinna przyjąć dwa warianty realizacji polityki klimatycznej po roku 2020: scenariusz A – brak porozumienia globalnego oraz scenariusz B – osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego.


W przypadku scenariusza A, braku silnego globalnego porozumienia klimatycznego, UE powinna odstąpić od obligatoryjnych celów klimatycznych. Udział UE w światowej emisji wynosi dziś ok. 11% i maleje, wobec czego Unia nie jest w stanie samodzielnie zrealizować polityki ochrony światowego klimatu. Dalsze, ambitne i jednostronne cele klimatyczne pociągałaby za sobą konieczność długoletniej, rozbudowanej polityki ochrony przemysłu europejskiego przed konkurencją z krajów nie stosujących takiej polityki. Uważamy, że takie działania mogłyby doprowadzić także do zaburzeń konkurencyjności na rynku wewnątrzeuropejskim.


W przypadku scenariusza B, osiągnięcia mocnego porozumienia klimatycznego:
 • Europa powinna kontynuować politykę klimatyczną, ale ograniczyć ją do jednego celu na poziomie UE, tj. redukcji gazów cieplarnianych i utrzymać instrument jakim jest ETS. Optujemy natomiast za rezygnacją z celów dotyczących OZE oraz efektywności energetycznej, co oczywiście nie wyklucza możliwości kontynuowania polityki wspierania np. OZE na szczeblu krajowym. Zresztą, w większości krajów członkowskich bieżącą polityka OZE przewiduje wsparcie do 2035 roku. • Równolegle należy zdefiniować stosowne miary realizacji celów bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności.                                                                                                                                            • Konfederacja Lewiatan uczestniczy także w przygotowaniu rekomendacji przez BUSINESSEUROPE, europejską federację pracodawców. Zasadnicze postulaty BUSINESSEUROPE są zbieżne z postulatami Lewiatana i brzmią:


 • Przywrócenie równowagi pomiędzy celami polityki EU w zakresie środowiskowa/klimatu a konkurencyjnością i bezpieczeństwem dostaw. • Ustanowienie tylko jednego celu klimatycznego ograniczenia emisji CO2 powiązanego ze stworzeniem równych warunków działania firm europejskich i ich partnerów globalnych. Celem jest zapobieżenie powtórzenia się sytuacji, gdy cena energii w Europie jest dużo wyższa niż w konkurujących gospodarkach. • Wycofanie wsparcia dla rozwoju energii odnawialnej. • Poprawa koordynacji polityki energetycznej pomiędzy krajami członkowskimi i tworzenie konkurencyjnego wspólnego rynku energii w Europie. • Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój własnych europejskich źródeł takich jak gaz łupkowy.


Stanowisko BUSINESSEUROPE zatytułowane będzie “Konkurencyjność polityki UE w zakresie energii i klimatu rekomendacje BUSINESSEUROPE odnośnie ram polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 roku”,


Konfederacja Lewiatan

W wydaniu nr 140, lipiec 2013 również

 1. POD MŁOTKIEM W SOTHEBY`S

  Miliony utopione w winie - 26.07
 2. UNITED KINGDOM

  Zysk z królewskich narodzin - 23.07
 3. TAKA SZTUKA

  Najlepsze półrocze w historii Christie`s - 23.07
 4. UE Z USA

  Transatlantycka nadzieja - 19.07
 5. NA CZAS KANIKUŁY

  Leasing pracowniczy - 18.07
 6. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE nr 1/2013

  Jaki jest ten świat? - 16.07
 7. CO DALEJ Z CHINAMI?

  Wielkie rebalansowanie - 16.07
 8. SPADA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

  W Polsce jest nieco lepiej - 16.07
 9. NADCIĄGA CHMURA OBLICZENIOWA

  Toruń w czołówce postępu - 16.07
 10. RAPORT PMR

  Prywatna opieka medyczna - 16.07
 11. OUTSORCING

  Oszczędność, wygoda, konieczność - 9.07
 12. CLOUD COMPUTING

  Modna technologiczna nowinka - 9.07
 13. KRONIKA BYWALCA

  Lunch Pań Ambasadorów - 28.07
 14. POLITYKA KLIMATYCZNA

  Konieczna rewizja - 4.07
 15. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Praga piwem płynąca - 3.07
 16. LEKTURY DECYDENTA

  "MSZ: polski czy antypolski?" - 22.07
 17. W IMR ADVERTISING BY PR

  Ogrodowe przy Bieluchu rozmowy - 2.07
 18. RYNKI KAPITAŁOWE

  Dziwna korekta - 2.07
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 31.07 – Nie pozostało nic
 20. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt trywialny - 1.07
 21. SIŁA POLITYKI

  Z Europą czy z Moskwą? - 26.07
 22. I CO TERAZ?

  Świat odjechany... - 24.07
 23. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trudne sąsiedztwo - 16.07
 24. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Portret bajkopisarza - 12.07