Established 1999

Lobbing

W ramach oswajania z rzecznictwem interesów
wyjaśniamy co to jest lobbing.

Lobbing

to przekazywanie informacji,
przekonywanie do idei,
promowanie pomysłów, interesów;

to nakłanianie decydentów
do podjęcia lub zaniechania
określonych działań;

to wywieranie wpływu na proces decyzyjny
w instytucjach władzy państwowej
– ustawodawczej i wykonawczej –
samorządowej, korporacyjnej, ponadnarodowej;

to trwały i istotny element
każdej demokracji parlamentarnej;

to zestaw informacji niezbędnych
w procesie podejmowania decyzji.

Public Relations

to komunikacja relacyjna pomiędzy decydentami,
np. przedsiębiorcami a odbiorcami ich produktów.
Społeczeństwo pozyskuje informacje z wszelkiego rodzajów mediów.

DECYDENT & DECISION MAKER
zapewnia taki przekaz.

decydent@decydent.pl