Established 1999

LEWIATAN

2 lipca 2015

Pracodawcy zadowoleni - 28.07

Rząd przyjął projekt ustawy Prawo o działalności gospodarczej, która ma być konstytucją polskich przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców.


Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców.


 


– Bardzo pozytywnie oceniamy sformułowanie katalogu zasad dotyczących praw przedsiębiorców na podstawie norm wywiedzionych z przepisów Konstytucji RP i z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, np. takich jak zasada co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności. Zasady te będą stanowić istotne wskazówki interpretacyjne dla sądów i organów administracji we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego – mówi Bartosz Wyżykowski, radca prawny, zastępca dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.


 


Kluczowe jest też kompleksowe uregulowanie w kodeksie postępowania administracyjnego zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Dzięki temu zapewnione zostaną jednolite standardy traktowania jednostek oraz zagwarantowane zostanie wymierzanie kar racjonalnych i adekwatnych do popełnionego naruszenia.


 


Korzystnym jest również wprowadzenie mechanizmu polegającego na tym, aby przed wydaniem decyzji w sprawach wszczynanych na wniosek, organ wskazywał na braki lub przesłanki, których niespełnienie może stanowić podstawę wydania decyzji odmownej. Uzupełnienie tych braków, lub spełnienie przesłanek przez stronę-przedsiębiorcę, skutkowałoby wydaniem decyzji pozytywnej.


 


W projekcie znalazła się propozycja, aby tam, gdzie charakter sprawy na to pozwala, organ przed wydaniem rozstrzygnięcia w danej instancji, mógł załatwić sprawę w drodze spotkania mediacyjnego. Co do zasady, to bardzo dobra regulacja, bowiem dziś organy i urzędnicy często obawiają się kierować sprawy do mediacji, uznając, że bez jednoznacznej podstawy prawnej nie mają takiej możliwości. Choć można dyskutować, czy taka interpretacja jest uzasadniona, rzeczywiście przepisy, a zwłaszcza kodeks postępowania administracyjnego nie przewidują takiej możliwości wprost.


 


Zatem z punktu widzenia pewności prawa, rozwiązanie to jest pożądane. Postępowanie mediacyjne umożliwiałoby organowi i stronie lub stronom przedstawienie swoich stanowisk i w konsekwencji mogłoby prowadzić do szybszego rozstrzygnięcia sprawy, jako, że decyzja nie byłaby zaskarżana do organów wyższych instancji i sądów administracyjnych.


 


Negatywnie należy jednak ocenić fakt, że projekt procedowany jest w tak szybkim tempie. Może to spowodować, że będzie zawierał luki lub błędy, a co za tym idzie wkrótce konieczne będą nowelizacje ustawy.


Konfederacja Lewiatan


 


Nowa ordynacja podatkowa – 1.07


Ograniczenie dostępu do indywidualnych interpretacji podatkowych, brak instytucji „rzetelnego podatnika” czy prawa do oprocentowania nienależnie wymierzonego podatku. Takie wady wytyka Konfederacja Lewiatan projektowi założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.


 Indywidualne interpretacje przepisów wydawane podatnikom na ich wniosek okazały się z punktu widzenia firm jednym z najlepszych rozwiązań ostatniego 25-lecia. Stąd ograniczanie dostępu do nich należy ocenić negatywnie.


– Interpretacje ogólne powinny być zaskarżalne do sądów administracyjnych, gdyż w przeciwnym razie w wielu przypadkach podatnik traci prawo do prewencyjnej ochrony podatkowej swoich przedsięwzięć gospodarczych, i de facto przeszlibyśmy na system swoistej dyktatury interpretacyjnej ministerstwa finansów. Rzecz jasna, trudno aby każdy podatnik miał prawo zaskarżać interpretacje ogólne, ale już przyznanie takiego prawa np. reprezentatywnym organizacjom przedsiębiorców wydaje się być rozsądnym kompromisem – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.


Lewiatan za niezasadne uważa też odstąpienie od idei wprowadzenia instytucji „rzetelnego podatnika”, który jako podmiot należycie wywiązujący się ze swoich podatkowych obowiązków mógłby liczyć w pewnych kwestiach na bardziej przychylne traktowanie ze strony organów podatkowych.


– Nie widzimy w takim rozwiązaniu niebezpieczeństwa ingerencji państwa w zasady wolnej konkurencji, gdyż podobne rozwiązanie już funkcjonuje w pewnym zakresie w podatku VAT, nie zaburzając jednocześnie konkurencji. Oczywiście do dyskusji pozostawałby zakres korzyści „rzetelnego podatnika” oraz kryteria przyznawania tego statusu. Postulujemy o nieodrzucanie tego rozwiązania na obecnym etapie prac – dodaje Przemysław Pruszyński.


Konfederacja Lewiatan proponuje również, aby wśród praw podatnika, jakie mają się znaleźć w nowej ordynacji, zawrzeć prawo do oprocentowania nienależnie wymierzonego podatku. Obecnie bowiem organy (a często również sądy) kwestionują prawo podatnika do otrzymania oprocentowania od kwoty podatku określonego mu w I instancji (i od razu wpłaconego/wyegzekwowanego), który następnie został po kilku latach postępowania odwoławczego zakwestionowany przez organ II instancji. Obecna praktyka przy braku jednoznacznych przepisów w tym zakresie sprawia, że zachodzi zjawisko braku symetrii – podatnik zaniżając podatek zobowiązany jest do zapłaty odsetek, podczas gdy organ zawyżając go i dysponując nienależną kwotą przez kilka lat uchyla się od ich zapłaty (argumentując, iż „nie przyczynił się” on do uchylenia decyzji wymiarowej).


         Konfederacja Lewiatan

W wydaniu nr 164, lipiec 2015, ISSN 2300-6692 również

 1. HAJOTY PRESS CLUB

  Medialnie i kameralnie - 29.07
 2. DECYDENT W PODRÓŻY

  Na zamkach - 29.07
 3. CONDUCTING BUSINESS ACROSS CONTINENT

  Five commandments - 28.07
 4. RYNEK ZŁOTA

  Azjatycka masakra - 28.07
 5. FUNDACJA PRO PROGRESSIO

  Kapitał ludzki przyciąga inwestycje - 28.07
 6. MEKSYK POTĘGĄ MOTORYZACYJNĄ

  Szansa dla polskich producentów - 28.07
 7. UCHODŹCY W POLSCE

  Nie taki diabeł straszny... 17.07
 8. PUŁAPKI WŁASNEGO ŻYCIORYSU

  Nie wszystko złoto, co się świeci - 10.07
 9. POLSKI ZWROT KU AZJI

  Iluzja czy konieczność? - 8.07
 10. GRECJA SZACHUJE EUROPĘ

  A może Tsipras chce właśnie Grexitu? - 7.07
 11. A PROPOS...

  ...zaginionego w Karakorum - 27.07
 12. WIATR OD MORZA

  Rocznica i święto - 29.07
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Książka o tragedii w Smoleńsku - 20.07
 14. LEWIATAN

  Pracodawcy zadowoleni - 28.07
 15. I CO TERAZ?

  A tak sobie gadamy - 13.07
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Syzyf w Alei Szucha - 20.07
 17. PO PROSTU SZTUKA

  Ewa Chełmecka w Wenecji - 22.07
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rozmowy z psem - 24.07
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Czwartek, 30.07 – Siła Hollande`a
 20. USTAWA O LOBBINGU

  10 lat zamieszania - 1.07
 21. W OPARACH WIZERUNKU

  Fałsz neofity - 1.07