Established 1999

KONTROLA BIZNESOWA c.d.

1 marzec 2020

Budowanie staranności podatnika

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej (www.kikb.pl) postawił sobie za cel stworzenie procedur działania, o charakterze standardów, które ograniczają ryzyko wystąpienia oszustwa podatkowego i strat w organizacji. W wyniku tego został stworzony „Standard kontroli biznesowej KIKB”, rozumiany jako wytyczne do wdrożenia wewnątrz organizacji procedur, które  budują należytą staranność podatnika, ograniczają ryzyko wystąpienia oszustwa podatkowego i wplątania przedsiębiorstwa w karuzelę podatkową – pisze Leszek Wieciech.

Leszek Wieciech

„System kontroli biznesowej KIKB” ma także znaczenie w ocenie poprawności wykonywania innych obowiązków prawnych, w tym w procedurze przetargowej (weryfikacja oferenta), sprawozdawczej i rachunkowej (rzetelność składanych danych). Warto pamiętać, że dobór środków potrzebnych do przejrzystego i rzetelnego wykazania związku między dokumentami a transakcjami w przedsiębiorstwie pozostawia się uznaniu podatnika. Mając to na uwadze kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do skali, rodzaju, zakresu powadzonej działalności i powinny uwzględniać ilość, wartość transakcji oraz liczbę i charakter kontrahentów.

Kontrole biznesowe, wdrożone w przedsiębiorstwie jako zespół procedur wewnętrznych przedsiębiorstwa, są optymalnym rozwiązaniem, dającym przedsiębiorcy dostateczny poziom pewności w zakresie sprawozdawczości finansowej, rachunkowej i nadzorczej w zakresie ich zgodności z wymogami prawa, i pewność, że nie uczestniczy on  w karuzeli podatkowej. System kontroli biznesowej, wdrożony w organizacji w formie procedur ostrożnościowych, samoreguluje rynek przedsiębiorców, ograniczając ryzyko związane z nieuczciwym kontrahentem i solidarną z nim odpowiedzialność za VAT i akcyzę. Zapewnia też skuteczne ograniczenie szarej strefy i nieuczciwej konkurencji, która rozregulowuje rynek, co stanowi istotne zagrożenie dla procesów, na których Unia Europejska opiera swoje założenia. Trudno sobie wyobrazić model odpowiedzialnej firmy, w której nie zostałby wdrożony system kontroli biznesowych.

KIKB organizuje także interaktywne warsztaty dla pracowników oraz podejmuje się przeszkolenia i zapoznania kadry kierowniczej z zasadami SKB.

1 lipca 2020 wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień o współdziałaniu podatnika z organem skarbowym. Wprowadza ona przepisy dotyczące tzw. monitoringu horyzontalnego i ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia podatników planujących wdrożenie systemu kontroli biznesowej. W ustawie przewidziano bowiem (art. 20s i następne) możliwość podpisywania przez niektórych podatników porozumień z Szefem KAS, dotyczących współdziałania podatnika z organem skarbowym w zakresie rozliczania podatków. Warunkiem współpracy z organami podatkowymi jest jednak posiadanie skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego). System ten powinien zostać nie tylko wdrożony, ale być również na bieżąco audytowany. Stosowanie rozwiązań systemowych ma stanowić zapewnienie poprawności rozliczeń podatkowych z fiskusem, a także będzie miarą oceny dochowania należytej staranności w kontaktach z innymi podatnikami.

Pomimo tego, że możliwość zawierania tego rodzaju porozumień dotyczy wyłącznie największych podatników, to stosowanie systemu kontroli biznesowej – odpowiadającego standardom ww. ustawy – z pewnością wpłynie w sposób zasadniczy na postrzeganie każdego podatnika w toku kontroli i postępowań podatkowych jako stosującego najwyższe standardy – porównywalne z podatnikami objętymi monitoringiem horyzontalnym. Oczekiwać należy że przepisy dotyczące monitoringu horyzontalnego stopniowo będą rozszerzane także na mniejsze podmioty.

Ponadto zasługuje na podkreślenie, że od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują już nowe przepisy dotyczące tzw. podatku u źródła, które również wymagają dochowania należytej staranności w rozliczeniach podatku dochodowego w transakcjach transgranicznych.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej zachęca do wdrożenia skutecznego systemu kontroli biznesowej.

LESZEK WIECIECH
Doradca Zarządu
Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

W latach 2009-2019 kierował Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego. Głównym wyzwaniem branży w tym okresie była szara strefa w obrocie paliwami.

 

W wydaniu nr 220, marzec 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. KOBIETY DECYDENTA

  Czasy słusznie minione
 2. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Auf Wiedersehen, Herr Gutenberg!
 3. LIST OTWARTY DO PREMIERA RP

  Przedsiębiorcy z BCC radzą i proszą
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Druga Osoba w II RP
 5. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Czy nas się ktoś pytał?
 6. HISTORIA DECYDENTA

  Amerykańska komunistka
 7. WIATR OD MORZA

  Dżuma XXI wieku
 8. POLITYKA DECYDENTA

  Nikt mu nie podskoczy
 9. KOBIETY DECYDENTA

  Życie za kratami
 10. GŁUPOTA DECYDENTA

  Jaki to kraj?
 11. REWOLUCJE DECYDENTA

  Życie człowieka z boku
 12. POCIĄG DO MLEKA

  Czarnocin liderem
 13. KLASYKA DECYDENTA

  Polskość w głębi duszy
 14. DLA SMAKOSZY

  Whisky Karuizawa
 15. KOBIETY DECYDENTA

  Życie w schyłkowym PRL-u
 16. WIATR OD MORZA

  Szczuhejt
 17. KONTROLA BIZNESOWA c.d.

  Budowanie staranności podatnika
 18. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Anachroniczny honor męski