Established 1999

W OBRONIE POLSKI

1 marzec 2016

Wolność i prawa obywatelskie

Maj i październik 2015 roku, Prawo i Sprawiedliwości wygrywa wybory prezydenckie i parlamentarne, przejmuje kontrolę nad polskim rządem i sejmem. Wzorując się na osiągnięciach II Rzeczypospolitej, na badaniach istoty realizmu prawnego prowadzonych przez Stanisława Ehricha (1907-1997) oraz doświadczeniach współczesnych Węgier zawłaszcza państwo, próbuje wprowadzić autorytarne i antydemokratycznych rządy – pisze Andrzej Zientara.

Sytuacja geopolityczna, narodowościowa i społeczna Polski w 2016 roku znacznie różni się od tej, w której autorytarną władzę sprawował Józef Piłsudski i jego sanacyjne ugrupowanie. Teraz jest to już inny naród, inna jest jego świadomość obywatelska i kulturowa, inna jest też sytuacja gospodarcza i polityczna państwa.

Polska to kraj o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, członek Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). W takich warunkach znacznie trudniej jest zawłaszczać państwo i jego demokratyczno-prawne struktury, odbierać narodowi wolnoś i prawa obywatelskie.

Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości polegająca na kupowania poparcia społecznego poprzez rozdawnictwo finansowe oraz budowanie populistycznej narracji była skuteczna. Poparcie społeczne dla obecnych rządów będzie utrzymywać się tak długo, jak długo władza zapewni narodowi dobrobyt oraz bezpieczeństwo. Dopóki prezydent oraz premier będą realizowali swe zobowiązania wyborcze a przynależność Polaków do zachodnich społeczeństw europejskich nie zostanie zakłócona. W trakcie prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość kampanii wyborczej w 2015 roku, jego kandydaci na prezydenta (Andrzej Duda) i premiera (Beata Szydło) zapewniali, że w czasie pierwszych 100 dni sprawowania urzędów doprowadzą ustawowo, między innymi do:

 • Obniżenia wieku emerytalnego, dla kobiet do 60 lat i dla mężczyzn do 65 lat.

 • Podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych.

 • Przewalutowania spłaty kredytów z franków szwajcarskich na złotówki.

 • Dofinansowania dla rodzin, zasiłek w wysokości 500 zł na każde dziecko.

 • Obniżenia VAT z 23 do 22 procent, przy zerowym VAT na ubranka dla dzieci.

 • Przywrócenia opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach.

 • Podniesienia wydatków na służbę zdrowia do 6 procent PKB.

 • Podwyższenia pracownikom godzinowej stawki minimalnej do 12 złotych.

 • Wydawania bezpłatnych leków dla wszystkich osób, które ukończyły 75 lat.

Dobra zmiana

3c._Konstytucja_RP

Egzemplarz Konstytucji RP podpisany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego

Egzemplarz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisany przez Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w dniu 2 lipca 2010 roku podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej i przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nabyty przez Kulczyk Holding S.A. na licytacji w dniu 15 lipca 2010 roku i przekazany Marszałkowi Sejmu RP jako świadectwo demokratycznych przemian.

Aby skutecznie zawłaszczyć państwo i zbudować perspektywę długiego utrzymania władzy, rządy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęły się od szybkiej wymiany kadr na wszystkich szczeblach kierowania krajem. Wymiana kadrowa objęła przede wszystkim stanowiska decyzyjne, obejmując służby specjalne i mundurowe, sądy i prokuraturę, administrację i nadzór bankowy, spółki skarbu państwa i media publiczne. Kryterium doboru nowych ludzi nie było oparte wyłącznie na wiedzy i kompetencji, lecz przede wszystkim na ich posłuszeństwie oraz podporządkowaniu się autorytarnej władzy.

Kolejnym krokiem Prawa i Sprawiedliwości, dla zapewnienia sobie długotrwałych i nie zagrożonych przez naród rządów parlamentarnych oraz prezydenckich powinna być zmiana konstytucji, tak jak to zrobił Józef Piłsudski i jego zwolennicy w latach 1921-1935. Wtedy to zmiana zapisów w konstytucji przebiegała etapami, stopniowo ograniczając prawa oraz wolności obywatelskie. Pozwoliła sanacji niepodzielnie rządzić przez 13 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Najpierw była konstytucja z 1919 roku, następna marcowa w 1921 roku, kolejna nowela sierpniowa z 1926 roku i ostatnia wyjątkowo antydemokratyczna z 23.04.1935 roku, która stanowiła między innymi: „Wyboru prezydenta dokonuje zgromadzenie elektorów. Prezydent ma kompetencje ustrojodawcze, za swe decyzje odpowiada tylko przed Bogiem i historią”

Polska w Europie

Unia Europejska. Strefa Schengen

Unia Europejska. Strefa Schengen

Polska będąc członkiem UE i NATO i współdziałając z krajami tworzącymi te struktury zapewniała sobie dofinansowanie do rozwoju gospodarczego, bezpieczną współpracę handlową oraz gwarancje swej niepodległości i wolności. W takiej sytuacji niedostrzeganie standardów demokratycznych i praw obywatelskich obowiązujących w tych organizacjach jest strategicznym błędem Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo protestów społeczeństwa polskiego i instytucji europejskich, państwo prawa, demokracji i wolności jakim dotychczas była Polska jest powoli kasowane. Ustawami uchwalanymi w nocy, w wielkim pośpiechu, bez analiz i konsultacji, prezydent rozmontował Trybunał Konstytucyjny a rząd zawłaszczył prokuraturę oraz media publiczne. Wykorzystując służby specjalne i policyjne wprowadził powszechną inwigilację narodu.

Czy Polska zmierza ku państwu policyjnemu? Obecna władza zawłaszcza Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Radę Polityki Pieniężnej. Destabilizując system bankowy i osłabiając gospodarkę nadmiernymi wydatkami, nie mającymi pokrycia w dochodach, traci według światowych wierzycieli wiarygodność kredytową. Agencja Standard & Poor’s obniżyła już rating polskiego długu w obcej walucie z poziomu A- do BBB+. Poinformowała też, że perspektywa ratingu jest negatywna. Agencje Moody’s i Fitch ostrzegają, że Polska prowadzi ryzykowną politykę gospodarczo-finansową, która zmierza do powiększania deficytu i szybkiego wzrostu zadłużenia wobec kredytodawców. Utrzymywanie przez Prawo i Sprawiedliwość kursu antydemokratycznego, walka ze strukturami organizacyjnymi Unii Europejskiej, izoluje i osłabia kraj politycznie, finansowo, gospodarczo oraz militarnie.

Rozpad Unii Europejskiej to będzie dla Polski dramat, strategiczna i polityczna katastrofa. Historia Polski uczy, że jej upadek zaczynał się od utraty wiarygodności, osamotnienia i izolacji politycznej, tak jak to miało miejsce w 1939 roku.

Intermarium

Pojawiają się spekulacje jakoby Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło bardzo ryzykowną i niebezpieczną grę na rzecz powrotu do koncepcji międzymorza, idei Jagiellońskiej rozwijanej w latach 1918-1935 przez Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak koncepcja neoslawizmu, słowiańskiego ruchu polityczno-ideowego promowanego przez Romana Dmowskiego (1864-1939), byłby to sojusz imperialny, federacja państw Europy południowej, środkowej i wschodniej (od Adriatyku i Morza Czarnego po Bałtyk). Jeżeli takie są dalekosiężne plany Prawa i Sprawiedliwości, to dla skutecznej realizacji idei Jagiellońskiej konieczne będzie odgórne zdyscyplinowanie i zaangażowanie polskiego narodu. Potrzebne będzie wprowadzenie obowiązku pokornego wykonywania dyrektyw władzy, bez względu na koszty. Wdrożenie koncepcji międzymorza nie jest możliwe do zrealizowania w ramach obecnych struktur Unii Europejskiej i NATO. Gdyby z jakiegoś powodu te europejskie struktury uległy dezintegracji a państwa, które miałyby w takim sojuszu uczestniczyć potrafiłyby się porozumieć, to idea Jagiellońska miałby szanse powodzenia tylko przy gwarancjach militarnego wsparcia jej przez Stany Zjednoczone. Polska w swej historii wielokrotnie doświadczała jaką naiwnością jest zbytnie poleganie na gwarancjach, deklaracjach i zobowiązaniach sojuszników.

Rok 1939, zobowiązania do pomocy militarnej ze strony Francji i Wielkiej Brytanii doprowadziły do IV rozbioru Polski, dokonanego przez Niemcy hitlerowskie i Rosję sowiecką. Rok 1945, gwarancje wolności i niepodległości udzielane przez Premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta skończyły się porozumieniem jałtańskim, oddającym Polskę we władanie Rosji sowieckiej. Naiwnością jest też oczekiwać, że Rosja będzie neutralna wobec koncepcji międzymorza. Będzie ją zwalczać wszelkimi dostępnymi środkami, chyba że zostanie dopuszczona do decydowania o jej kształcie i praktycznym funkcjonowaniu. Miejmy nadzieję, że Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Prezydent Polski Andrzej Duda zdają sobie sprawę, że ryzyko niepowodzenia w rozwijaniu koncepcji międzymorza, tworzenia nowego układu geopolitycznego i geostrategicznego w Europie, jest bardzo duże. Polska jako ośrodek, wokół którego miałaby nastąpić integracja państw słowiańskich, jako pierwsza odczułaby skutki porażki, zagrożona byłaby jej suwerenność i niepodległość.

Echo historii

Piotr Skarga 1536 - 1612

Piotr Skarga 1536 – 1612

Autor i mówca, który wzywał do naprawy państwa i prawa, wyrażał troskę o losy instytucji państwowych, zbudował kanony określające polską tożsamość i tradycję dziejową. W drugiej połowie XVIII wieku, kiedy państwo polsko-litewskie chyliło się już ku upadkowi, kazania sejmowe Piotra Skargi zostały odkryte na nowo. Dostrzeżono w nich przestrogi o zbliżającym się upadku Rzeczypospolitej i niebezpieczeństwach rozbiorowych.

Fragmenty kazania wtórego przygotowanego do wygłoszenia podczas obrad sejmowych w 1597 roku „O miłości ku ojczyźnie”.

[…] Nie nasz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie tylko domy i familije, ale i królestwa, i monarchie wielkie ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Lecz nic nie jest bez przyczyny, zwłaszcza w ludzkich sprawach, które z rozumu i wolnej wolej pochodzą. Co rozumem i pilnością, i cnotą stanęło, to się nierozumem i niedbałością, i złością ludzką obala. […] Jedno, abyśmy się spólnie miłowali: drugie, abyśmy pokój między sobą i zgodę świętą zachowali. Jedno z drugiego pochodzi i płynie: miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłość być nie może. Miłość ku bliźnim, im jest szersza, tym jest lepsza. Dobrze miłować sąsiada; lepiej wszystkie, którzy w mieście jednym są, a pogotowiu (tym bardziej) jeszcze lepiej wszystkie obywatele królestwa tego, gdy im dobrego co czynim abo dla nich co cierpim. Także dobra zgoda i pokój między pospolitym ludem, ale lepsza między pany, którzy ludźmi rządzą abo o nich radzą, a najlepsza między królami, którzy wszystkiemu światu pokój zgodą swoją przynoszą. Do tej szerokiej i przestronej miłości przywodzić się macie, Przezacni Panowie, którzyście tu na to się zjachali, abyście o tym myślili i radzili, jakoby lud wszystek nie ginął, a wasza ku Rzeczypospolitej miłość gorąca i szczera pokazać się mogła. […].

Obojętność społeczeństw i narodów wobec niszczenia wartości demokratycznych prowadzi do ich degradacji oraz upadku, do znikania państw i imperiów z mapy świata.

1_Andrzej_Zientara

Andrzej Zientara

W wydaniu nr 172, marzec 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. PO PROSTU SZTUKA

  Cele sztuki i sztuka celów
 2. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Dobry kryminał
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Zmowa milczenia nad historią
 4. HAJOTY PRESS CLUB

  Kolacja u Wesołego Zająca
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Z wysypiska na salony
 6. PiS POD TRYBUNAŁ RADBRUCHA

  Miałeś, chamie, złoty róg...
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Tajemnice starożytnego Egiptu
 8. KOBIETY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

  Ambitne przebijanie szklanych sufitów
 9. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trudna posada na Szucha
 10. "ARCHIMEDES" W MOSKWIE

  Salon wynalazków i innowacyjnych technologii
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Siła Żydów
 12. WIATR OD MORZA

  Do łopat!
 13. Z KRONIKI BYWALCA

  Polska i Kazachstan
 14. IMR ADVERTISING BY PR

  Skarpetki: zdrowie, sport, higiena
 15. W OBRONIE POLSKI

  Wolność i prawa obywatelskie
 16. A PROPOS...

  "Ida" w TVP
 17. W OPARACH WIZERUNKU

  Renoma ochotników i amatorów