Established 1999

KONFEDERACJA LEWIATAN

8 wrzesień 2015

Praktykanci niedopłaceni - 8.09

Praktyka absolwencka zawsze powinna być odpłatna. Jednak określenie minimalnego wynagrodzenia na tak niskim poziomie niewiele zmieni w sytuacji młodych osób.

Co więcej rodzi ryzyko, że pracodawcy będą chętnie korzystać ze stosowania minimalnej stawki jako wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami – zauważa Konfederacja Lewiatan oceniając projekt ustawy o praktykach absolwenckich.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Celem nowelizacji ustawy jest pełna realizacja zalecenia Rady Europy w sprawie ram jakości dla staży. Projekt dotyczy praktyk odbywanych przez absolwentów, nie dotyczy zaś praktyk zawodowych będących elementem programu kształcenia formalnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego, a zatem staży będących częścią akademickich lub zawodowych programów nauczania.

 

– Praktyka absolwencka może być odbywana tylko odpłatnie. Naszym zdaniem to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Określono też minimalną wysokość świadczenia pieniężnego, jakie powinien otrzymywać praktykant tj. 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co daje ponad 300 złotych miesięcznie na rękę. Pomimo tego, że z punktu widzenia absolwenta wynagrodzenie nie jest najistotniejszym kryterium w przypadku odbywanej praktyki – liczy się, bowiem przede wszystkim doświadczenie jakie dzięki praktyce młody człowiek zdobywa, jak też potencjalna możliwość późniejszego zatrudnienia u pracodawcy – organizatora praktyk – to jednak określenie minimalnego wynagrodzenia na tak niskim poziomie, niewiele zmieni w sytuacji młodych osób – mówi Anna Kapłon, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Pozostawiono dotychczasową, maksymalną wysokość świadczenia, które nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia.

W opinii Lewiatana ustawowe określenie maksimum nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Warto byłoby pozostawić w gestii pracodawców ustalenie  wartości wypłacanego wynagrodzenia, albowiem zdarza się, iż wartość wykonywanej przez praktykanta pracy  jest wyższa od ustawowego maksimum. Poza tym zarówno w przypadku określonego w projekcie minimum jak i maksimum – wysokość wynagrodzenia powinna korelować z obowiązującą u danego pracodawcy siatką płac.

Oprócz powyższych zmian, projekt zakłada również, iż podmiot przyjmujący na praktykę zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która będzie pełnić rolę opiekuna praktykanta – kierującego wykonywaniem przez niego zadań oraz monitorującego i oceniającego jego postępy. Według projektu jeden opiekun będzie mógł objąć opieką maksymalnie trzech praktykantów. Wydaje się, że ta propozycja nie spotka się z entuzjazmem po stronie wszystkich pracodawców. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której w danym przedsiębiorstwie zostanie skierowana specjalnie do opieki nad wszystkimi praktykantami jedna osoba, która w sposób rzetelny będzie w stanie kierować oraz nadzorować pracę większej liczby praktykantów.

 

Konfederacja Lewiatan