Established 1999

DYSKUSJA W SGH

7 lutego 2014

Kobiety w lobbingu - 7.02

W Szkole Głównej Handlowej odbyła się dyskusja panelowa „Kobiety w lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce”, poprzedzająca inaugurację Podyplomowych Studiów – Akademia Lobbingu, planowaną na marzec 2014 roku.

Celem spotkania było pokazanie miejsca i roli kobiet, aktywnych w życiu publicznym na polu lobbingu i rzecznictwa interesów. Czy płeć jest czynnikiem ważnym w ich zawodowych aktywnościach? Czy fakt bycia kobietą pomaga, przeszkadza lub nie ma wpływu na ich rolę i aktywność? Czy „męski świat” decydentów traktuje po partnersku kobiety-lobbystki i kobiety-rzeczniczki? Jak będzie zmieniała się sytuacja na tym polu – jakie rysują się scenariusze na przyszłość? Odpowiedzi na te i inne pytania szukali paneliści podczas dyskusji.


Patronat medialny nad debatą objęli: „Gazeta SGH” oraz portale: Decydent.pl i Proto.pl, a patronat nad wydarzeniem: Stowarzyszenie Francja-Polska.


Konferencję otworzył prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, profesor Sławomir Sztaba. Przypominając zebranym o zmianach instytucjonalnych czekających Szkołę Główną Handlową – przekształcenie pięciu kolegiów w trzy szkoły – zaakcentował rolę i wagę interesów grupowych, lobbingu i rzecznictwa w nowo powoływanej Szkole Polityk Publicznych.


Zdaniem profesora Sztaby, istnieje potrzeba rozpoznania interesów grupowych, oraz kształcenia w dziedzinie lobbingu, na co odpowiedzią jest powstanie Akademii Lobbingu, której inaugurację stanowiła debata panelowa.


Gości powitała również pani profesor Katarzyna Żukrowska, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, wyrażając zadowolenie, że takie tematy zaczynają pojawiać się w debatach na naszej uczelni.


Następnie głos zabrała organizatorka konferencji i kierownik studiów podyplomowych Akademia Lobbingu, doktor Małgorzata Molęda-Zdziech. Pani Molęda-Zdziech przedstawiła krótko cel Akademii Lobbingu – dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat procesów decyzyjnych, legalnych mechanizmów i technik wywierania wpływu, przypominając, że od 2005 roku obowiązuje w Polsce „Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”. Poinformowała, że program studiów podyplomowych Akademia Lobbingu opracowała wzorując się na francuskich wzorach tzw. grandes ecoles, jak i szkoleniach dotyczących lobbingu europejskiego. Pani Molęda-Zdziech podziękowała władzom dziekańskim KES za otwartość na nowe inicjatywy edukacyjne.


 Następnie rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli: pani Monika Constant – dyrektorka Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, pani Anna Kadzikiewicz – zarejestrowana lobbystka w Sejmie, Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, pani Grażyna Kopińska – Odpowiedzialne Państwo (dawniej: Program Przeciwko Korupcji), Fundacja im. Stefana Batorego, kieruje Obywatelskim Forum Legislacji, pani Anna Mazgal  pracująca na rzecz organizacji trzeciego sektora, członkini Young Advisors on Digital Agenda to Vice-President Neelie Kroes, OFL, pani doktor Agnieszka Rymsza – kierująca działem rzecznictwa w Fundacji Synapsis, OFL oraz pan Piotr Frączak – prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL).


Dyskusję moderowała pani doktor Karolina Wigura z „Kultury Liberalnej”, komentatorka TVN 24 Biznes i Świat.


Już pierwsze pytanie – kto to jest lobbysta – wzbudziło żywą dyskusję wśród panelistów. Doktor Rymsza akcentowała rozróżnienie pomiędzy rzecznictwem a lobbingiem, podczas gdy większość dyskutantów stawiała znak równości między rzecznictwem a lobbingiem. Jej zdaniem, rzecznictwo to działalność na rzecz grupy dyskryminowanej, podczas gdy działalność lobbingowa opiera się na interesie ekonomicznym. Według Piotra Frączaka w lobbingu chodzi o obecność obywateli i ich aktywność w procesie tworzenia prawa. Anna Kadzikiewicz podkreśliła, że lobbing jako wpływanie na decydentów, również może polegać na reprezentowaniu potrzeb różnych grup, nie tylko w celu stricte ekonomicznym. Jeszcze dwa lata temu, była jedną z czterech kobiet lobbystek w Sejmie na kilkunastu zarejestrowanych tam lobbystów. Obecnie w Sejmie zarejestrowanych jest dwudziestu lobbystów.


W dyskusji zwrócono także uwagę na zagadnienie prawnych regulacji działalności lobbingowej. Doktor Rymsza poruszyła temat braku prawnej definicji oraz regulacji w sferze rzecznictwa. Pani Grażyna Kopińska przywołała przykład Kanady jako kraju o optymalnych – jej zdaniem –  regulacjach prawnych lobbingu.


         Czym się różnią kobiety i mężczyźni w lobbingu? Zdaniem Anny Mazgal kobiety posiadają naturalną przewagę nad mężczyznami w dziedzinie miękkich strategii negocjacyjnych. Pani Kopińska, opierając się na doświadczeniach Obywatelskiego Forum Legislacji, którym kieruje, uznała, iż strategie kobiet i mężczyzn są takie same. Przyznała jednak, że na podstawie prac OFL mężczyznom częściej zdarza się zrobić coś „na własną rękę”, bez konsultacji z resztą zespołu. Zaznaczyła, że nie można tego uogólniać. Jak zauważyła pani Monika Constant, w środowisku francuskich firm, które skupia Izba, przeważają raczej mężczyźni-lobbyści. Mniejsza liczba kobiet-lobbystek w dużej mierze wynika z tego, że kobietom brak odwagi, obawiają się podjęcia takiej specyficznej pracy, której wizerunek jest źle postrzegany w społeczeństwie.


         W trakcie odpowiedzi na pytanie o lobbing i rolę kobiet, jedna z panelistek poruszyła zagadnienie manipulacji, co spotkało się z żywym zainteresowaniem wszystkim dyskutantów. Anna Mazgal określiła manipulację jako narzędzie pomocne do wywierania wpływu, z czym nie zgodziła się Anna Kadzikiewicz, twierdząc, że manipulacja jest negatywnym zjawiskiem, ponieważ oznacza np. zatajanie istotnych informacji w celu wpłynięcia na decyzję w pożądanym kierunku.


Kolejna dyskutowana kwestia dotyczyła pytania czy lobbing buduje silne społeczeństwo obywatelskie? Odpowiedź okazała się niejednoznaczna. Z jednej strony, lobbing określony został jako emanacja aktywności obywateli, z drugiej zaś rodzi on ryzyko niedoreprezentowania niektórych, słabszych grup. Jednak dzięki lobbingowi decydentom może zostać przedstawiona większa liczba różnorodnych potrzeb poszczególnych grup społecznych, a – jak trafnie zauważyła Grażyna Kopińska – im więcej interesów zostaje wypowiedzianych, tym lepiej.


         Po zakończeniu konferencji można było podyskutować z panelistami i uczestnikami spotkania w kuluarach.  


W konferencji wzięło udział szerokie grono reprezentantów sektora biznesowego, fundacji, organizacji pozarządowych i naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej, jak również kilkoro doktorantów z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz z pozostałych kolegiów Szkoły Głównej Handlowej.


Burzliwa dyskusja i sala pełna uczestników świadczą o tym, iż temat lobbingu jest ważny oraz interesujący. Rozpoczynające się wiosną Podyplomowe Studia – Akademia Lobbingu w KES z pewnością zaspokoją ciekawość kursantów, a także poszerzą ich wiedzę, horyzonty myślowe oraz uzbroją w praktyczne umiejętności z zakresu lobbingu.


Akademia Lobbingu w KES to studia kierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Miejmy nadzieję, iż wiedza o lobbingu okaże się skuteczna w walce z negatywnymi stereotypami towarzyszącymi często samemu pojęciu lobbingu.


Dyskusja odbyła się 31 stycznia br.


 


Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska 


doktorantki w Instytucie Studiów Międzynarodowych,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH


Anna Para


doktorantka, Kolegium Gospodarki Światowej SGH

W wydaniu 147, luty 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. PRZED WYBORAMI

  Praca w europarlamencie - 24.02
 2. ZNACZKI JAKO INWESTYCJA

  Zagraniczne, ale nie polskie - 18.02
 3. DONALD TUSK NA PRIMA APRILIS

  Emerytalne zrób to sam - 14.02
 4. MOTORYZACJA

  Polska częściami zamiennymi stoi - 13.02
 5. DOCHODOWA NUMIZMATYKA

  25 lat Wiedeńskiego Filharmonika - 13.02
 6. POLAK BUDUJE

  Na własną rękę - 13.02
 7. ZAPROSZENIE

  Do Akademii Lobingu - 11.02
 8. TYGODNIK POWSZECHNY

  Numer 8 - 24.02
 9. Z KRONIKI BYWALCA

  Stara Albania na fotografii - 13.02
 10. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 3

  Świat stoi otworem - 11.02
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Lista Forsytha - 10.02
 12. 95 LAT SEJMU

  Wielkie święto narodu - 10.02
 13. DYSKUSJA W SGH

  Kobiety w lobbingu - 7.02
 14. AKADEMIA LOBBINGU

  Nowa inicjatywa edukacyjna
 15. AKADEMIA LOBBINGU

  SGH zaprasza - 4.02
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Samobójca - skrytobójca - 19.02
 17. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piatek, 28.02 – Lobby sprzeciwu
 18. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotna retoryka - 3.02
 19. I CO TERAZ?

  Sorry - 4.02
 20. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Olimpiada należy do całej ludzkości - 17.02