Established 1999

BRANŻA PALIWOWA

9 lipca 2014

Koncesjonowanie paliw ciekłych - 9.07

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, jako związek pracodawców, reprezentujący interesy największych przedsiębiorców sektora naftowego w Polsce, od lat aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji i wypracowywania optymalnych dla branży naftowej rozwiązań legislacyjnych i regulacyjnych. Jednym z podstawowych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze paliw ciekłych w Polsce są zasady koncesjonowania stosowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wobec tego sektora gospodarki.

Zmiany legislacyjne, jakie mają wejść do krajowego porządku prawnego na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, mają fundamentalne znaczenie dla branży paliwowej. Przedmiotowa nowela wdraża bardzo istotne obowiązki dla przedsiębiorców naftowych w związku z koniecznością przeciwdziałania przestępczości gospodarczej w obrocie paliwami.


 


Zdaniem POPIHN integralnym i równoważnym działaniem, jakie powinno towarzyszyć powyższym zmianom prawa jest wdrożenie – w oparciu o nie – spójnej i skutecznej polityki koncesjonowania rynku paliw ciekłych na poziomie decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


 


Główne postulaty POPIHN w zakresie regulacji rynku paliw ciekłych w Polsce to:


 


Wypracowanie na potrzeby koncesjonowania paliw ciekłych nowoczesnej, maksymalnie szerokiej oraz precyzyjnej definicji paliw ciekłych, obejmującej swoim zakresem przedmiotowym wszystkie rodzaje paliw ciekłych bez względu na ich przeznaczenie, od których produkcji lub przywozu istnieje obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, tak, aby wyeliminować ryzyko pozostawienia poza koncesjonowaniem określonych rodzajów paliw ciekłych;


 


Wyodrębnienie w zakresie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą koncesji wydawanych wyłącznie dla gazu płynnego LPG, jako zwolnionego z obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln PLN w całym okresie działalności koncesjonowanej, tak, aby wyeliminować ryzyko wykorzystywania tej koncesji do wytwarzania lub przywozu bez złożonego zabezpieczenia innych paliw ciekłych objętych obowiązkiem posiadania takiego zabezpieczenia;


Uregulowanie na poziomie treści koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą zasad wytwarzania, przywozu i obrotu niekoncesjonowanymi półproduktami paliw ciekłych, przeznaczonymi do wytwarzania paliw ciekłych, jako finalnych produktów koncesjonowanych celem wyeliminowania ryzyka wprowadzenia tych produktów na rynek bez koncesji i złożonego zabezpieczenia majątkowego;


Wdrożenie procesu wydawania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i nadzorowanie obowiązków wynikających z założonego zabezpieczenia majątkowego wyłącznie przez Centralę Urzędu Regulacji Energetyki, a nie także przez Oddziały Terenowe URE, co zoptymalizuje nadzór nad tymi koncesjami w skali całego kraju;


Opracowanie wytycznych, co do sposobu składnia i przedłużania ważności zabezpieczenia majątkowego w zakresie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą;


Opracowanie nowoczesnych, kompleksowych warunków działalności koncesjonowanej dla paliw ciekłych, zawartych w treściach wydawanych koncesji, szczególnie dla nowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, tak, aby warunki koncesyjne obejmowały inne ważne obowiązki wynikające z przepisów odrębnych (zapasy obowiązkowe, realizacja NCW w zakresie biopaliw ciekłych, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług), a ich naruszenie stanowiły naruszenie koncesji sankcjonowane przez Prezesa URE;


 


Maksymalne rozszerzenie katalogu informacji o koncesjonariuszach i rynku paliw ciekłych publikowanych na stronach URE (we właściwych rejestrach) i stale dostępnych dla rynku, w tym miedzy innymi informacje o cofniętych koncesjach i przyczynach ich cofnięcia, o złożonym zabezpieczeniu majątkowym i okresie jego ważności, listy podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie biopaliw ciekłych;


Powołanie przez Prezesa URE stałego zespołu roboczego pełniącego funkcję konsultacyjno-doradczą w zakresie rynku paliw ciekłych w Polsce, w skład którego weszliby przedstawiciele regulatora, innych organów administracji i przedstawiciele organizacji przedsiębiorcy naftowych, a którego cykliczne spotkania umożliwiłyby identyfikację i dyskusję nad głównymi problemami dla branży paliwowej i wypracowywania kierunków regulacji tego rynku w Polsce.


 


LESZEK WIECIECH


Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

W wydaniu nr 152, lipiec 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. AUKCYJNY RYNEK SZTUKI

  Dobry czas - 25.07
 2. MLECZARSTWO W POLSCE I W EUROPIE

  Bieluch ma się dobrze - 22.07
 3. UDAREMNIONE ATAKI NA BANKI

  Jak pół miliarda złotych nie trafiło do złodziei - 22.07
 4. WIATR OD MORZA

  Ornitologia i polityka - 15.07
 5. BRANŻA PALIWOWA

  Koncesjonowanie paliw ciekłych - 9.07
 6. HAJOTY PRESS CLUB

  Dziennikarskie tajemnice - 8.07
 7. SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNICZA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

  Od księdza Staszica do Bielucha - 7.07
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Stare pieniądze - 24.07
 9. TP NR 30

  Wygrałem z demonem - 23.07
 10. Z KRONIKI BYWALCA

  Koniec misji ambasadora - 7.07
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Konfucjanizm - 21.07
 12. WYŁUDZENIA PODATKOWE

  Przestępczość w obrocie paliwami - 2.07
 13. RYNEK PRACY

  Brak pracowników fizycznych i inżynierów - 2.07
 14. ROZWAŻANIA O WOLNOŚCI

  Paweł i Gaweł - 1.07
 15. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Czwartek, 31.07 – Szkoły sumienia
 16. W OPARACH WIZERUNKU

  Niewolnicy troski - 4.07
 17. I CO TERAZ?

  Kamienie poszły w ruch - 9.07
 18. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Polityka nad gospodarką - 1.07