Established 1999

AKADEMIA LOBBINGU

5 lutego 2014

Nowa inicjatywa edukacyjna

Celem głównym Studiów jest poprawa świadomości dotyczącej możliwości kształtowania prawa poprzez lobbing (prawidłowo rozumiany jako „każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, za: Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005). U podstaw pomysłu Studiów znajduje się dążenie do pobudzenia aktywności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach dotyczącej optymalizacji tworzonego prawa i regulacji. Dzięki uczestnictwu w Studiach, słuchacze poznają mechanizmy i zasady prowadzenia skutecznych działań lobbingowych na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym, poznają głównych aktorów prowadzących takie działania.

 


 


I EDYCJA – MARZEC 2014


 


Wykładowcy:


 


Wykładowcami na Studiach będą m.in. wykładowcy SGH, IFiS PAN, autorzy publikacji naukowych o tematyce lobbingu oraz praktycy w zakresie lobbingu i rzecznictwa interesów: zawodowi, zarejestrowani lobbyści, lobbyści i rzecznicy organizacji gospodarczych, organizacji branżowych, związków zawodowych, przedstawiciele administracji publicznej, think tanków oraz organizacji pozarządowych.


Rekrutacja:


Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). Rekrutacja na I edycję Studiów jest obecnie prowadzona. I zjazd planowany jest na marzec 2014.


 


Wymagane dokumenty:


 


·         podanie o przyjęcie na studia,


·         życiorys,


·         odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,


·         wypełniony kwestionariusz osobowy,


·         2 fotografie,


·         dowód wpłaty czesnego


·         numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione,


·         oświadczenie dotyczące ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w studiach,


·         informacja o płatniku faktury.


 


Opłata całkowita : 6900 PLN


 


Wpłatę z tytułu uczestnictwa w Podyplomowych Studiach Akademia Lobbingu należy dokonać na konto: 
Podyplomowe Studia Akademia Lobbingu I ED.
Nr konta bankowego:
87 1240 6960 5005 0603 0305 0001
w tytule płatności prosimy podać: nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności)
oraz dopisek (500-06-0305) (jest to numer konta księgowego I edycji studiów).

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania studiów w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 25 słuchaczy. W takim przypadku, wniesione przez zgłoszonych uczestników opłaty zostaną im zwrócone na podane przez nich konto w banku.


Program Studiów obejmuje 4 bloki tematyczne:


 


Blok pierwszy: Lobbing w perspektywie międzynarodowej (łącznie 50 godzin)


 


·         Historia i modele lobbingu (6 godz.)


·         Globalizacja jako kontekst dla działań lobbingowych (4godz.)


·         Lobbing a organizacje międzynarodowe (10 godz.)


·         Lobbing w dyplomacji gospodarczej (6 godz.)


·         Lobbing w dyplomacji kulturalnej (6 godz.)


·         Lobbing jako wyraz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego – perspektywa porównawcza (4 godz.)


·         Strategie regulacji lobbingowych prawnych i etycznych – wybrane przykłady (Kanada, USA, Francja, Niemcy, Austria, Litwa) (8 godz.)


·         Lobbysta jako zawód profesjonalizacja działalności lobbingowej (6 godz.)


 


Blok drugi: Lobbing na forum Unii Europejskiej (łącznie 36 godzin)


 


·         Możliwości wywierania wpływu w procesie decyzyjnym w UE (10 godz.)


·         Główni aktorzy lobbingowi – ich metody i strategie działań (10 godz.)


·         Sektorowy lobbing – analiza przykładów dobrych praktyk (8 godz.)


·         Regulacja lobbingu w UE (2 godz.)


·         Zarządzanie działaniami lobbingowymi – style lobbowania (4 godz.)


·         Lobbing a demokracja w Unii Europejskiej (2 godz.)


 


Blok trzeci: Lobbing w Polsce (łącznie 40 godzin)


 


·         Prawne uwarunkowania i możliwości prowadzenia lobbingu (6 godz.)


·         Samoregulacja środowiska lobbystów – Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce i Kodeks Etyczny (2 godz.)


·         Wizerunek lobbingu w Polsce (2 godz.)


·         Instytucjonalne możliwości prowadzenia lobbingu: formy konsultacji a administracji rządowej i Sejmie, instytucja „wysłuchania publicznego” (6 godz.)


·         Zakres działalności Komisji Trójstronnej – teoria i praktyka (4 godz.)


·         Strategia lobbingu podmiotów prowadzących lobbing we własnym imieniu: organizacji i stowarzyszeń ekonomicznych (8 godz.)


·         Strategie lobbingu organizacji i stowarzyszeń nieekonomicznych (4 godz.)


·         Lobbing w działalności firm i koncernów międzynarodowych (6 godz.)


·         Lobbing i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych (2 godz.)


 


Blok czwarty: Lobbing w praktyce: metody i techniki (łącznie 44 godzin)


 


·         Współpraca z dziennikarzami i mediami (10 godz.)


·         Zasady przygotowania i prowadzenia kampanii lobbingowej (20 godz.)


·         Jak skutecznie współpracować z administracją publiczną w Polsce (8 godz.)


·         Zasady savoir vivre’u i skutecznego komunikowania się (4 godz.)


·         Wykorzystanie nowych mediów i Internetu w lobbingu – cyberlobbing (2 godz.)


 


Warunki ukończenia studiów:


Praca dyplomowa:

Dodatkowym elementem dydaktyczno-edukacyjnym będzie praca dyplomowa – przygotowana przez słuchacza, w formie rekonstrukcji zrealizowanej lub symulacji planowanej kampanii lobbingowej na forum polskim, europejskim lub międzynarodowym lub rozbudowany esej (22 strony znormalizowane).
Tematy prac (zarówno kampanii jak i esejów) ustalane zostaną w porozumieniu z wybranym promotorem, spośród wykładowców, którzy wyrażą gotowość na prowadzenie słuchacza. Konsultacje prac dyplomowych odbywać się będą na terenie uczelni w ustalonym terminie lub w formie on-line. 

Obrona pracy przed wyznaczoną Komisją odbędzie się na terenie uczelni podczas 15. zjazdu. 

Świadectwo studiów podyplomowych:

Studia kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów Podyplomowych. Do zaliczenia studiów wymagane jest: uzyskanie wpisu zaliczenia zajęć do indeksu u wszystkich prowadzących zajęcia, przygotowaniu pracy końcowej (dyplomowej), zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminów (testy końcowe), obronieniu z wynikiem pozytywnym pracy dyplomowej.


Organizacja zjazdów:


Program studiów będzie realizowany podczas zajęć, zorganizowanych w okresie dwóch semestrów oraz obrony prac, łącznie 170 godziny zajęć (14 zjazdów merytorycznych, 15 zjazd – obrony prac, weekendowych, realizowanych co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.30).


Zajęcia będą się odbywały w budynku SGH. Konsultacje: w formie tradycyjnej i on-line.

Studia obejmować będą wykłady monograficzne oraz zajęcia warsztatowe. Zajęcia dydaktyczne będą wykorzystywać metody interaktywne (analizy studiów przypadków, gier symulacyjnych, ćwiczenia i zadania do pracy w grupach).


 


Terminy zjazdów w semestrze letnim 2013/2014:


 


1-2.03.14; 15-16.03.14; 29-30.03.14; 12-13.04.14; 26-27.04.14; 10-11.05.14; 24-25.05.14;


14-15.06.14


 


Kierownikiem  Studiów  Podyplomowych Akademia Lobbingu jest  dr Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM KES SGH,  e-mail: mmoled@sgh.waw.pl.


Dr Małgorzata Molęda-Zdziech jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących lobbingu a także mediów,  m.in. wraz z K. Jasieckim i U. Kurczewską  „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, OE, Kraków 2006; wraz z U. Kurczewską „Lobbing w Unii Europejskiej”, ISP Warszawa 2002, redaktorem naukowym „Sekrety lobbingu” (M. Clamen, tłum. A. Janowska, A. Kunh-Kinel). Ostatnio opublikowała „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2006 roku jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji eksperckiej Stowarzyszenia Europa (Association Europa), od 2009 roku uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego.


Sekretarzem studiów Małgorzata Madej, sekretarz studiów,  e-mail: mmadej@sgh.waw.pl, tel. (0-22) 564 94 06 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.


Wszelkie informacje dotyczące studiów Akademia Lobbingu znajdą się pod linkiem:


http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=13&ST=podyplomowe

W wydaniu 147, luty 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. PRZED WYBORAMI

  Praca w europarlamencie - 24.02
 2. ZNACZKI JAKO INWESTYCJA

  Zagraniczne, ale nie polskie - 18.02
 3. DONALD TUSK NA PRIMA APRILIS

  Emerytalne zrób to sam - 14.02
 4. MOTORYZACJA

  Polska częściami zamiennymi stoi - 13.02
 5. DOCHODOWA NUMIZMATYKA

  25 lat Wiedeńskiego Filharmonika - 13.02
 6. POLAK BUDUJE

  Na własną rękę - 13.02
 7. ZAPROSZENIE

  Do Akademii Lobingu - 11.02
 8. TYGODNIK POWSZECHNY

  Numer 8 - 24.02
 9. Z KRONIKI BYWALCA

  Stara Albania na fotografii - 13.02
 10. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 3

  Świat stoi otworem - 11.02
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Lista Forsytha - 10.02
 12. 95 LAT SEJMU

  Wielkie święto narodu - 10.02
 13. DYSKUSJA W SGH

  Kobiety w lobbingu - 7.02
 14. AKADEMIA LOBBINGU

  Nowa inicjatywa edukacyjna
 15. AKADEMIA LOBBINGU

  SGH zaprasza - 4.02
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Samobójca - skrytobójca - 19.02
 17. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piatek, 28.02 – Lobby sprzeciwu
 18. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotna retoryka - 3.02
 19. I CO TERAZ?

  Sorry - 4.02
 20. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Olimpiada należy do całej ludzkości - 17.02